Date:25-Jul-2011 (星期一)


仔仔说今天他用杯喝奶,没有用奶瓶。我很惊讶,仔仔很爱用奶瓶喝奶,发生了什么事啊? 怎么会突然不要用奶瓶喝奶了?


仔仔说他长大了,老师说在学校用杯喝奶,在家才用奶瓶喝奶 ,然后鬼鬼祟祟小小声的跟我说:“Can not let Teacher May know I'm using nen nen bottle drink nen nen ah... ”。哈哈~ 果然一物治一物。


阿靓 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()